การให้น้ำสำหรับกล้วยไม้

การให้น้ำสำหรับกล้วยไม้

น้ำ 

น้ำเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์

น้ำที่นำมาใช้รดกล้วยไม้นั้นต้องเป็นน้ำสะอาด  และไม่มีความเป็นกรดหรือเป็นด่างมากแหล่งน้ำเช่นน้ำประปาน้ำบาดาลน้ำบ่อน้ำในแม่น้ำลำคลอง  และน้ำฝน 

การให้น้ำกล้วยไม้นั้น  ควรให้เวลาเช้าวันละครั้งสำหรับกล้วยไม้ประเภทแตกกอรดให้โชก  การรดให้โชกนั้นคือรดส่ายไปมา2-3 ครั้งไม่รดแช่จนโชก  ทั้งนี้เพื่อให้เครื่องปลูก  และกระถางดูดซึมน้ำได้เต็มที่  **การรดแช่จนโชกจะทำให้น้ำขังยอดกล้วยไม้ทำให้บอบช้ำและยอดเน่าได้ง่าย

ตารางคุณสมบัติของน้ำที่เหมาะสมกับกล้วยไม้

ดัชนีคุณภาพน้ำ

ค่ามาตรฐาน

หน่วย

ความเป็นกรด-ด่าง (pH)

5.2-6.2

การนำไฟฟ้า (EC)

ไม่เกิน750

U mhos/cm.

โซเดียม (Na)

ไม่เกิน10

meq/1

โซเดียมที่ละลายได้ (SSP)

ไม่เกิน60

%

โซเดียมคาร์บอเนตหรือด่างที่เหลือ (RSC)

ไม่เกิน2.5

meq/1

อัตราการดูดซับโซเดียม (SAR)

ไม่เกิน2.0

ซัลเฟต (SO4)

ไม่เกิน10

meq/1

ไบคาร์บอเนต (HCO3)

ไม่เกิน10

meq/1

หมายเหตุกองเกษตรเคมีกรมวิชาการเกษตรให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติน้ำ

Visitors: 804,143